ایجاد آگاهی در مورد مرض های پزشکی

از طریق شبکه درمانگاه های مراقبت بهداشتی بلند پایه ما در امارات متحده عربی.

Events

هدف رایل کیور ایجاد آگاهی در مورد مرض های پزشکی از طریق شبکه درمانگاه های مراقبت بهداشتی بلند پایه در امارات متحده عربی است. به این ترتیب، ما به آگاهی در مورد مباحث مهم بهداشت اضافه می کنیم و همزمان با افزایش موفقیت برخی کلینک های تخصصی در شبکه ما.
رایل کیور نه تنها برای رویداد ها ایده ایجاد می کند، بلکه نیز در سازماندهی و اجرای تمام الزامات مربوط به تبلیغات، روابط عمومی و خدمات مدیریت رویداد نقش مهمی انجام می دهد.

در همکاری با نیوتراویز و مرکز توانبخشی و اوتیسمس التارک.

نیازهای خاص

کمپین برای حمایت از کودکان فلسطینی با نیاز های خاص، آغاز در دبی در سال ۲۰۰۹ء.

برای یک سال در جریان سال ۲۰۱۱ء و ۲۰۱۲ء با هدف جلوگیری جوانان از مصرف تمام انواع دخانیات آغاز شد.

کاروان صورتی

کمپین آگاهی سرطان سینه در سال ۲۰۱۱ء.